Collection

Top Read Articles

Published in last 1 year |  In last 2 years |  In last 3 years |  All

Investigation of radioactivity level in an open-pit coal mine in Xinjiang, China and evaluation of personnel exposure dose
XU Huiping, ZHAO Yang [2023, 32(1): 9,14-9,14.] (107)
Investigation and analysis of indoor radon concentration of urban residents in Shiyan, China
LI Pei, ZHOU Wenshan, WANG Fang, GUO Liangliang, YANG Shaohua, ZHAO Tongqiang, WU Jiabing, SUN Rongbin [2023, 32(1): 29-29.] (103)

[2023, 32(1): 0-0.] (87)
Analysis of external exposure dose monitoring results of interventional radiology staff in a hospital from 2018 to 2020
YANG Yanyan, ZHU Chendi, ZHOU Chunlian, CHEN Huiqing [2022, 31(6): 703-703.] (82)
Results and analysis of national personal dose monitoring intercomparison in 2021
GAO Pin, DING Yanqiu, WANG Kaiyi, HU Aiying, GUO Wen [2022, 31(6): 656-656.] (65)
Analysis of radiation dose at the entrance of the medical linear accelerator treatment room
XU Zhiqiang, GENG Jiwu, JIA Yuxin, ZHANG Zaoqin, WANG Meixia [2022, 31(6): 668-668.] (63)
Analysis of radionuclide content in the surface soil of Panjin, China
LI Zhengru, HUANG Yanru, ZHANG Suyalatu, WANG Dexin, LI Xue, MENG Gufu [2022, 31(6): 693-693.] (61)
Feasibility analysis of home-made AQA phantom applied for Cyberknife quality control
YANG Yuze, LI Mingsheng, LIU Hui, MA Xiangjie, WEI Xiao, CHENG Jinsheng [2022, 31(6): 650-650.] (60)
Current situation of treatment and disposal of NORM solid waste in China
CHEN Chunyan, LI Jinfeng, CHEN Ling [2022, 31(6): 681-681.] (60)
Current situation and discussion on common problems of radiation protection for dental X-ray diagnostic project in 44 dental clinics in Guangdong Province, China
ZHANG Zaoqin, GENG Jiwu, XU Zhiqiang, LI Lichun [2022, 31(6): 707,712-707,712.] (58)
Antigen presentation and T cell activation by dendritic cells in radiation damage
LI Qian, GENG Shuang, YAN Chengming, GUO Haoxin, WANG Zhixin, WANG Meiyu, LIU Benbo, WANG Xu, WANG Yilong, YANG Zhihua, ZHU Maoxiang [2022, 31(6): 662,668-662,668.] (57)
A linear model-based dental panoramic tomography localization method
HE Yuxin, TANG Zhirui, TANG Yaolei, SHU Mingming [2022, 31(6): 697-697.] (56)
Energy response and proton range measurement with EBT3 film simulated by Geant4
LI Mingsheng, JIANG Qinghuan, CHENG Jinsheng [2022, 31(6): 673-673.] (55)
Investigation and analysis of concentrations of radium-226 and uranium in agricultural products around uranium tailings pond
LIU Chang, LIAN Bing, WANG Yan, CHEN Hailong, SHI Linfeng [2022, 31(6): 686,693-686,693.] (54)
An investigation of frequency of radiation services in medical institutions in Hangzhou, China, 2020
QIAN Qian, WANG Haihua, YANG Yong, ZHU Bo, YU Jiamian, JING Liyan, YANG Luting, QIAN Peiyi, ZHAO Zhixin [2023, 32(2): 130-130.] (47)
Effects of X-ray volume imaging registration methods on position verification for radiotherapy in treatment of middle/lower-segment esophageal cancer
LIU Haojia, WANG Huitao, XU Hongwei, ZHENG Anping, SUN Xiaodong, ZHU Jinfeng [2023, 32(1): 57-57.] (42)
Radioactivity in marine organisms around Qinshan Nuclear Power Plant
WANG Tianzi, TU Yu, WAN Jun [2023, 32(2): 114-114.] (41)
Influencing factors of medical exposure frequency for community residents
CAO Yuli, SU Yinping, XU Hui, SUN Quanfu, CHENG Jinsheng [2023, 32(2): 124-124.] (38)
Terrestrial gamma radiation level around Shidaowan nuclear power plant, China and influencing factors
QI Chenyang, ZHANG Wei, ZHANG Xianpeng, LIU Yi, FENG Zhihui [2023, 32(1): 20-20.] (38)
Results and analysis of intercomparison in the 2019—2021 national personal dose monitoring
ZHAI Hezheng, WU Quan, WU Xiangjun, WANG Manyao, ZHANG Qi, ZHOU Wei, SU Kaijun, ZHOU Pengyue, ZHANG Wenyi [2023, 32(2): 107-107.] (37)
Counting loss correction in 37Ar activity measurement based on Geant4 simulation
KONG Shuying, YANG Baolu, WANG Rensheng, ZHANG Ming, LU Tianxiang, TUO Fei [2023, 32(2): 97,101-97,101.] (36)
Influence of 4D CT-based respiratory signal acquisition methods on delineation of moving tumor targets
LIU Qianqian, YAO Shengyu, CHEN Xuming, HOU Lingtong, HU Zhekai [2023, 32(1): 39-39.] (36)
Absolute measurement of surface particle emission rates from α and β plane sources using a digitizer
LU Tianxiang, ZHOU Qianqian, ZHANG Ming, TUO Fei, KONG Shuying [2023, 32(1): 5-5.] (36)
Clinical application of optical surface monitoring system in radiotherapy after radical mastectomy for left breast cancer
KUANG Bei, LIU Zhongqiang, WANG Hui, WU Zhenming, YE Xiqu, LIN Gengxian [2023, 32(1): 45-45.] (35)
Analysis of results of national personal dose monitoring ability assessment in China, 2018—2020
DONG Qianqian, JIANG Hongmei, ZHANG Xinghui, YE Qianou, ZHANG Ying [2023, 32(1): 25,39-25,39.] (35)
Tritium permeation resistance of Al-Al2O3 coatings prepared by thermal spraying
ZHAO Jianing, XU Yeqiang [2023, 32(2): 149-149.] (35)
Application of phantom for dose measurement in interventional therapy for pediatric vascular anomalies
XU Jianyu, CHEN Yingmin, CHEN Rui, MA Ya, WANG Xiaoshan, LU Junnan [2023, 32(2): 136-136.] (34)
An analysis of occupational health examination results of 450 radiation workers in a steel mill
HOU Jianwu, ZHANG Youzhong, MAO Xuesong, HOU Dianjun, MA Ya [2023, 32(1): 34-34.] (34)
Outcomes and prognostic factors of differentiated thyroid cancer with bone metastasis
WANG Yan, ZHENG Rong, FAN Rong, LIN Lin, GENG Jianhua [2023, 32(1): 51,61-51,61.] (34)
Monte Carlo design and preliminary test of X-ray protective rubber
LIN Li, QI Wei, HU Lan, DU Yanxiu, DENG Jun, CAO Lei [2023, 32(2): 140,145-140,145.] (33)
© 2020 Chinese Journal of Radiological Health
   鲁ICP备15006916号-2
© 2020 http://crbzz.paperopen.com, All Rights Reserved.